8 produktów po których będziesz głodny

fot. odchudzanko.pl

Wydają się być zdrowe. Ich jedzenie zalecają nawet dietetycy. Ale mogą one jeszcze bardziej wzmóc głód. Do takich produktów należy na przykład… jogurt, płatki śniadaniowe i parówki. Oto lista produktów, po zjedzeniu których rośnie apetyt.

1. Jogurty

Cho­dzi tu przede wszyst­kim o wa­rian­ty sma­ko­we. Na­tu­ral­ne jo­gur­ty nie po­win­ny po­bu­dzać soków tra­wien­nych, ale te, które są aro­ma­ty­zo­wa­ne mają wła­śnie takie wła­ści­wo­ści. Naj­bar­dziej wzma­ga­ją łak­nie­nie jo­gur­ty o smaku ja­błek, wiśni lub mango. Le­piej, zatem trzy­mać się od nich z dala.

2. Płatki śniadaniowe

Za nos wodzą nas rów­nież płat­ki śnia­da­nio­we, a przede wszyst­kim te sło­dzo­ne – cze­ko­la­do­we czy owo­co­we. Nic, zatem dziw­ne­go, kiedy póź­niej w biu­rze oka­zu­je się, że po dwóch go­dzi­nach jest się głod­nym. Myśli wę­dru­ją od razu w kie­run­ku dru­gie­go śnia­da­nia.

3. Dania kuchni azjatyckiej

W wielu azja­tyc­kich po­tra­wach jest wzmac­niacz smaku. To spra­wia, że tak na­praw­dę nasz mózg nie do­sta­je sy­gna­łu, iż zjada ma­ka­ron z kur­cza­kiem, a czuje je­dy­nie in­ten­syw­ne smaki. Je­dy­nym wyj­ściem z tej sy­tu­acji jest sa­mo­dziel­ne go­to­wa­nie. Wów­czas wiemy, co jemy.

4. Ciasta i ciasteczka

Cia­stecz­ko tutaj, ka­wa­łek cia­sta tam, a póź­niej jesz­cze ocho­ta na coś sło­ne­go – tak to wła­śnie dzia­ła, a na wadze licz­ba za­miast spa­dać, ro­śnie. Wszyst­ko za spra­wą mąki i cukru. Po­ziom in­su­li­ny we krwi dra­stycz­nie się pod­no­si, a skut­kiem tego jest chęć na ko­lej­ną prze­ką­skę.

5. Mleczna czekolada

Wcale nie lep­szym roz­wią­za­niem jest mlecz­na cze­ko­la­da, która obok cukru ma dużą za­war­tość tłusz­czu. To spra­wia, że sta­je­my się znacz­nie szyb­ciej zmę­cze­ni i od­czu­wa­my cią­gle głód.

6. Napoje typu light

To, co po­win­no cał­ko­wi­cie zo­stać skre­ślo­ne z diety to na­po­je typu light. One zwięk­sza­ją łak­nie­nie, po­przez za­war­tość sztucz­nych sło­dzi­ków. Dla­te­go też znacz­nie bar­dziej po­le­ca się her­ba­tę, czy po pro­stu wodę mi­ne­ral­ną.

7. Parówki

Ko­lej­nym takim pro­duk­tem są… pa­rów­ki. Nikt nigdy nie wie, co jest w nich scho­wa­ne, ale to spra­wia, że pro­du­cen­ci wrzu­ca­ją tam wszyst­ko. To od­bi­ja się rów­nież na zdro­wiu kon­su­men­tów. Po zje­dze­niu hot doga, bar­dzo szyb­ko na­cho­dzi ocho­ta na ko­lej­ne­go.

8. Makarony z mąki pszennej

Uni­kać na­le­ży także ma­ka­ro­nów z mąki pszen­nej. To, że spra­wia­ją uczu­cie sy­to­ści to je­dy­nie mit. Po­ziom cukru we krwi tylko na chwi­lę się pod­wyż­sza, a póź­niej bar­dzo szyb­ko opada. A to wła­śnie spra­wia, że bar­dzo szyb­ko czło­wiek znowu jest głod­ny…

źródło: kobieta.onet.pl

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s